നിസ്സംഗം

മരണത്തേക്കാളും ഭയാനകമാണ് ,വേർപാടുകളോടുള്ള ഈ ലോകത്തിന്റെ നിസ്സംഗത.കുഴിയിൽ മണ്ണിട്ട് തീരും മുൻപ് ,ചായയും വടയും തിന്നു വെടിവട്ടം പറയുന്നത്ര ഗൗരവമേ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾക്കുള്ളു.ഞാനെന്ന എളിയ പ്രാണി നാമാവശേഷമാകുമ്പോളും ഈ പ്രപഞ്ചം ഒരു തരിമ്പ് കൂസലുമില്ലാതെ കടന്നുപോകുന്നുണ്ടാവും എന്ന ജ്ഞാനത്തിലാണ് ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കേണ്ടത്.അല്ലെങ്കിലും അത്രയ്ക്ക് പ്രാധാന്യമൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾക്കുണ്ടോ?

തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിലെ തണുപ്പിൽ, കൃതൃമ ശ്വസോഛ്വാസ സഹായിയിൽ കടിച്ചു തൂങ്ങി കിടക്കുമ്പോൾ,പുറത്തെ ഇടനാഴികളിൽ, പ്രാർത്ഥനയും പരിശ്രമവുമായി,തടിച്ച കൺപോളകളും,വിറയ്ക്കുന്ന ഉടലുകളുമായി നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി കുത്തിയിരിക്കാൻ പോകുന്ന മനുഷ്യരുണ്ട്.വിരലിലെണ്ണാവുന്നവർ. ഇനിയെങ്കിലും അവർക്കു വേണ്ടി ജീവിക്കുക.അതിനപ്പുറമെല്ലാം മിഥ്യയാണ്-അതിനോടെല്ലാം നിസ്സംഗം.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s